Centrum pomocy / Dodawanie konta użytkownika

Dodawanie konta użytkownika

Użytkownik w Systell Contact Center (SCC) to osoba, która jest zalogowana do systemu i aktywnie z niego korzysta. Może nim być:

 • Konsultant/telemarketer/agent, który kontaktuje się z klientami,
 • Menedżer, zarządzający pracą konsultantów,
 • Kierownik danego działu,
 • Pracownik danego działu (np. Działu Rozliczeń, Działu Windykacji, Działu Sprzedaży, Działu Reklamacji) itp.

W zależności od przydzielonej danemu pracownikowi roli, można konfigurować i zarządzać uprawnieniami, jakie posiada on do poszczególnych funkcjonalności i modułów systemu. Uprawnieniami można zarządzać nie tylko per rola, ale również per użytkownik (szczegóły w artykule Zarządzanie uprawnieniami).

Wszystkie te funkcje znajdują się w widoku Użytkownicy, gdzie masz dostęp do wszystkich Twoich podwładnych i w tym miejscu możesz nimi zarządzać, bądź też filtrować ich listę.

Jak dodać konto nowego użytkownika?

Konto nowego użytkownika możesz utworzyć tylko z poziomu użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, w tym wypadku jest to manager oraz administrator. W self-service taką rolę pełni użytkownik początkowy. 

 1. Wejdź do widoku Użytkownicy, a następnie w zakładkę o takiej samej nazwie.
 2. Kliknij + Dodaj użytkownika.
 3. Wypełnij niezbędne dane w poszczególnych zakładkach panelu Właściwości użytkownika:
  • Ogólne,
  • Telefon,
  • Mail,
  • Prawa,
  • Podsłuch rozmów.
Pomocne

Niezbędnymi danymi do utworzenia konta użytkownika są: login, hasło i rola.
Pozostałe dane są opcjonalne i ich wypełnienie będzie zależeć od nadanej roli oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Zakładka Ogólne

Pozwala na wprowadzenie następujących danych:

 1. Imię – imię użytkownika
 2. Nazwisko – nazwisko użytkownika
 3. Rola – określa dostęp użytkownika do opcji systemu
 4. Login – nazwa użytkownika wykorzystywana w procesie logowania
 5. Hasło – hasło użytkownika wykorzystywane w procesie logowania (hasła są szyfrowane)
 6. Czas bezczynności (sekundy) – czas, po którym następuje automatyczne wylogowanie w przypadku braku aktywności użytkownika (czas bezczynności podawany jest w sekundach)
 7. Telefonjeżeli użytkownik w roli Agent nie wybierze numeru telefonu w procesie logowania to do obsługi dzwonienia zostanie użyty wpisany w to pole numer.
 8. Email – email przypisany do użytkownika w procesie logowania do systemu
 9. Opis – dodatkowe informacje o użytkowniku
 10. Numer agenta – użytkownikowi można nadać unikalny numer, należy wpisać go z klawiatury
 11. Stanowisko
 12. Przekaż oddzwonienia prywatne do – powoduje przekazanie aktualnych i przyszłych oddzwonień oraz potwierdzeń użytkownika innemu użytkownikowi w roli Agent. Opcja dostępna tylko w roli Agent.
 13. Przełożony – przełożony użytkownika w roli Agent. Opcja dostępna tylko w roli Agent.

Zakładka Telefon

W tym miejscu wprowadzisz dane dotyczące konfiguracji użytkownika na centrali telefonicznej i podłączenia jego konta SIP do systemu.

 1. Typ telefonu – możesz wybrać pomiędzy następującymi opcjami:
  • Brak obsługi telefonu – panel Agenta pracuje w trybie CRM – nie ma możliwości wykonywania połączeń, przyciski panelu nawigacyjnego są ukryte (przyciski telefonu oraz dialera, PDS, pobrania rekordu, …);
  • Telefon stacjonarny
  • Telefon wbudowany w panel Agenta (softphone w przeglądarce) – panel Agenta pracuje z telefonem wbudowanym w przeglądarkę;
  • 3CXPhone CTI;
  • 3CX Phone z Microsoft Teams;
  • 3CX Phone for Windows.
 2. Konto SIP – serwer SIP, do którego będzie łączył się użytkownik.
 3. Numer CLIP – numer, którym agent prezentuje się dzwoniąc do klienta.

Zakładka Mail

Pozwala Ci na skonfigurowanie konta pocztowego użytkownika oraz serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Konto pocztowe:

 1. Kliknij przycisk + Dodaj w sekcji Konta pocztowe.
 2. W sekcji Właściwości, która pojawi się po prawej stronie, wybierz pomiędzy istniejącą konfiguracją konta pocztowego w systemie w zakładce Konfiguracja – poczta przychodząca email, a wypełnieniem danych nowego konta:
  • Typ konta – wybór typu IMAP
  • Adres serwera konta pocztowego
  • Port dla serwera konta pocztowego
  • Nazwa użytkownika na serwerze pocztowym
  • Hasło dla tego użytkownika
  • SSL – czy poczta ma być szyfrowana
  • Częstotliwość odświeżania skrzynki odbiorczej
  • Domyślny – konto pocztowe będzie kontem domyślnym dla tworzonego użytkownika; z tego konta będą domyślnie wysyłane wiadomości e-mail w sytuacji, kiedy użytkownik będzie miał możliwość korzystania z kilku kont email
  • Aktywność – zaznaczenie, czy konto jest aktywne dla systemu contact center

konfiguracja skrzynki poczty przychodzącej

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

 1. Kliknij przycisk + Dodaj w sekcji Serwery poczty wychodzącej (SMTP).
 2. W sekcji Właściwości, która pojawi się po prawej stronie, wybierz pomiędzy istniejącą konfiguracją serwera poczty wychodzącej w systemie w zakładce Konfiguracja – poczta wychodząca email (SMTP), a wypełnieniem danych nowego serwera:
  • Adres serwera SMTP
  • Port dla serwera SMTP
  • Adres email użytkownika serwera
  • Nazwa użytkownika serwera
  • Hasło dla tego użytkownika
  • SSL – czy poczta ma być szyfrowana
  • Domyślny – ustawienie domyślnego serwera dla poczty wychodzącej

konfiguracja poczty wychodzącej email

Pomocne

Przykład: Konfiguracja ustawień serwera poczty wychodzące dla konta GMAIL
Adres serwera SMTP: smtp.googlemail.com
Port: 465
Adres email: jan.kowalski@gmail.com
Nazwa użytkownika: jan.kowalski@gmail.com
Hasło: P@ssword
SSL: tak

Zakładka prawa:

 

W edycji użytkownika w zakładce Prawa istnieje możliwość nadania uprawnień dla Agentów:

 • Historia kontaktu – pozwala na podgląd historii dla danego kontaktu.
 • Notatki kontaktu – pozwala zapisywać notatki przy danym kontakcie.
 • Skrót Ctrl + P dozwolony – pozwala na drukowanie danej strony.
 • Skrót Ctrl + S dozwolony – pozwala na zapisywanie danej strony.
 • Menu kontekstowe dozwolone.
 • Zrzut ekranu dozwolony – pozwala na robienie Agentom zrzutów ekranu.

Zakładka Podsłuch rozmów

Zakładka dostępna tylko podczas tworzenia nowego użytkownika, którego rola jest określona jako Administrator.

Dostępne opcje dotyczące podsłuchu rozmów:

 1. Brak,
 2. Zewnętrzna aplikacja,
 3. Tradycyjny telefon,
 4. Zewnętrzna aplikacja via protokołu tel.

Przekazywanie oddzwonień i potwierdzeń

Istnieje możliwość przekazania oddzwonień i potwierdzeń agenta A do agenta B.

By ustawić przekazanie oddzwonień:

 1. Przejdź z konta administratora lub menedżera do zakładki Użytkownicy, a następnie do edycji agenta, którego oddzwonienia i potwierdzenia chcesz przekazać.
 2. W zakładce Ogólne w polu Przekaż oddzwonienia prywatne do wybierz agenta, któremu oddzwonienia i potwierdzenia mają zostać przekazane.
 3. Zatwierdź swój wybór klikając OK. Od tego momentu wszystkie dotychczasowe i przyszłe oddzwonienia agenta A będą dostępne dla agenta B.

Wybranie w polu Przekaż oddzwonienia prywatne do opcji — brak — oznacza, że oddzwonienia i potwierdzenia nie są przekazywane nikomu, a wcześniejsze przekazanie zostaje cofnięte.

Pomocne

Agent, któremu są przekazywane oddzwonienia i potwierdzenia musi być przydzielony do kampanii, która zawiera te oddzwonienia i potwierdzenia. W przeciwnym przypadku agent nie będzie widział przekazanych oddzwonień i potwierdzeń.

Przeniesienie Agenta do archiwum

Użytkownik w roli menedżera może przenosić agentów do archiwum. Przeniesienie do archiwum spowoduje usunięcie agenta z listy agentów menedżera, ale nie usunie go z systemu. Agent przeniesiony do archiwum jest nadal widoczny dla użytkownika w roli administrator. 
Przeniesienie agenta przez menedżera do archiwum powoduje: 

 1. Usunięcie Agenta z listy w zakładce Agenci.
 2. Zniknięcie Agenta z listy we właściwościach Kampanii na zakładce Agenci.

Agent przeniesiony do archiwum będzie nadal widoczny we właściwościach Kampanii w zakładce Agenci jeżeli jest on przydzielony do tej kampanii.

 1. Usunięcie agenta z filtrów w raportach, pozostawienie agenta na wszystkich raportach.

Usuwanie konta użytkownika

Jedną z funkcji zarządzania i konfiguracji użytkowników jest usuwanie konta użytkownika. Żeby to zrobić należy zalogować się na użytkownika posiadającego uprawnienia administratora.
Aby usunąć konto użytkownika:

 1. Przejdź do widoku Użytkownicy. 
 2. Znajdź na liście Agenta, którego chcesz usunąć.
 3. Wybierz Usuń.

Ważne

Pamiętaj, że opcja Usuń pozbywa się użytkownika na stałe i nie ma możliwości jego przywrócenia. Jeśli chcesz dalej widzieć go we właściwościach Kampanii oraz Raportach możesz przenieść go do archiwum.

Czy artykuł był pomocny?