Centrum pomocy / Uruchomienie pierwszej kampanii

Uruchomienie pierwszej kampanii

 

Jak zacząć korzystać z Systell Contact Center? Przeczytaj jak w kilku prostych krokach uruchomić swoją pierwszą kampanię. Zacznij od zalogowania się do systemu, a następnie utwórz swoich użytkowników. Przejdź do stworzenia skryptu i  procesu. Na końcu utwórz nową kampanię, która będzie zawierała twój skrypt i proces.

Zaloguj się do systemu

 Aby zalogować się do Systell Contact Center:

 • Przejdź do strony logowania do systemu (nazwafirmy.scc24.pl)
 • Wpisz login i hasło.
 • Kliknij przycisk Zaloguj. Pojawi się prawidłowo załadowana strona główna Systell Contact Center.

 

Utwórz agentów na zakładce Użytkownicy

Aby stworzyć konto nowego użytkownika:

 1. Wejdź na widok Użytkownicy na pasku menu, a następnie wybierz zakładkę o takiej samej nazwie.
 2. Kliknij + Dodaj użytkownika.
W panelu Właściwości użytkownika, określ niezbędne dane użytkownika w zakładce Ogólne:

Na zakładce Skrypty utwórz skrypt rozmowy

Aby przejść do edytora skryptów przejdź do zakładki PM (Panel Menedżerski), następnie kliknij ikonę Paska opcji  i wybierz Edytor Skryptów.

Aby dodać nowy skrypt:

 • Kliknij Nowy.
 • W okienko, które się pojawi wpisz nazwę skryptu i kliknij OK. Nazwa skryptu pojawi w tytule zakładki Edytora Skryptu.

Możesz również otworzyć istniejący skrypt, klikając ikonę Otwórz i edytować go według uznania.

Dodaj formularz do skryptu w menu edycji skryptu

Po lewej stronie w sekcji Formularze pojawi się pierwszy z formularzy o domyślnej nazwie “Nowy skrypt”, a w sekcji Właściwości  szczegóły rozmieszczenia danego formularza. Domyślnie formularz jest podzielony na dwie kolumny i dwa wiersze co widać na arkuszu w postaci przerywanych linii.

Dodaj Pole formularza w menu edycji formularza

Formularz składa się z Pól skryptu, które są widoczne po prawej stronie oraz ich Właściwości, które znajdują się poniżej.

 • Aby umieścić dane pole w formularzu kliknij wybrany element, przeciągnij go do arkusza na środku i upuść w komórkę, w której ma się znajdować.
 • Jeśli nie trafisz w odpowiednie miejsce lub zdecydujesz o zmianie miejsca, kliknij na dany element umieszczony w arkuszu i ponownie przeciągnij go na wybrane miejsce.
 • Jeśli chcesz usunąć dany element, kliknij na niego (element podświetli się na czerwono) i kliknij przycisk Usuń.

Każde z pól ma specyficzne cechy i zastosowanie. Jeśli chcesz konfigurować dane pole kliknij na nie, a wtedy szczegóły każdego z nich pokażą się w sekcji Właściwości po prawej stronie. Dla każdego rodzaju pól właściwości są inne, dokładne informacje znajdziesz w Edytorze formularzy skryptów.

 •  W polu Nazwa pola wpisz nazwę, która pojawi się na raportach.
 •   W polu Opis wpisz nazwę, która widoczna będzie dla agentów w skrypcie rozmowy.

 

Dodaj elementy słownika w menu Słownik w edycji formularza

Dodanie słownika do pola, np. listy rozwijanej:

 1. Otwórz okno edycji słownika, które znajdziesz w sekcji Właściwości – aby to zrobić kliknij “” na końcu wiersza.
 2. Kliknij Dodaj na dole okna.
 3. Kliknij ikonę Edytora tekstu  aby dodać treść pierwszego wariantu odpowiedzi dla konsultanta (domyślnie jest to tekst “Pusty”), zatwierdź przyciskiem OK.
 4. Możesz zaznaczyć opcję domyślnej odpowiedzi w kolumnie Domyślny – oznacza to, że element słownika będzie od razu zaznaczony po wczytaniu pola słownikowego w formularzu.
 5. W kolumnie Formularz możesz przepisać danemu wariantowi kolejny formularz, który po zaznaczeniu go przez konsultanta, pojawi mu się się na ekranie.
 6. W kolumnie Pusty możesz oznaczyć pusty element słownika.
 7. Elementy słownika możesz oznaczać jako widoczne lub niewidoczne dla konsultantów w kolumnie Widoczne.
 8. Kolejne elementy słownika utworzysz za pomocą przycisku Dodaj.
 9. Aby usunąć element słownika zaznacz go i wybierz Usuń.
 10. Aby zakończyć dodawanie elementów zamknij okno Edycji Słownika przyciskiem X.

Na zakładce Procesy utwórz proces

Z menu znajdującego się po lewej stronie wejdź na widok Sprawy.

Przejdź do zakładki Procesy, a następnie kliknij + Dodaj proces.

W wyświetlonym oknie uzupełnij:

 • Nazwę procesu
 • Opis
 • Statusy połączeń przychodzących, a w nich zaznacz wszystkie statusy w zakładce Konfiguracja -> Statusy połączeń przychodzących.

Jeśli nie chcesz dodawać nowych statusów lub akcji kliknij OK.

Jeśli jednak chcesz dodać status do swojego procesu wybierz +Dodaj status.

 

Dodaj statusy do procesu

Aby dodać status do procesu kliknij +Dodaj status.

W oknie po prawej stronie wypełnij dane:

W zakładce Podstawowe :

 • Nazwa – nadana przez Ciebie nazwa statusu będzie wyświetlona zarówno na grafie, jak i w systemie dla użytkowników.
 • Opis – w tym polu zawrzyj dodatkowy opis statusu dla zawarcia szczegółowych informacji.
 • Osoba odpowiedzialna – możesz przypisać użytkownika, który będzie domyślnie przypisany do statusu.
 • Typ – w tym miejscu określ dla kogo ma być dostępny status i zadania związane z tym statusem: dostępny dla agentów (konsultantów) i systemu, dostępny tylko dla systemu.
 • Kwalifikator – jest to określenie sposobu obsługi sprawy w danym statusie.
 • Kolor – tu masz możliwość zmiany koloru wypełnienia bloku graficznego.
 • Początkowy – każdy proces musi mieć jeden status z tą cechą.
W zakładce Wyjścia:

Ustawienia skryptu rozmowy- w tym miejscu możesz zdefiniować mapowanie statusu w zależności od wybranej przez agenta wartości pola skryptu. Aby to zrobić musisz wybrać:

 • Skrypt/Formularz.
 • Pole skryptu/Wartość.
 • Ustaw status.

Dla każdego statusu w procesie określ Nazwę, Kwalifikator oraz na zakładce Wyjścia dodaj mapowania pól skryptu na statusy w procesie

Po nadaniu Nazwy i Kwalifikatora, przypisz do wybranego pola w skrypcie automatycznie ustawiany status.

Na zakładce Kampanie utwórz kampanię

 1. Z menu po lewej stronie przejdź na widok Kampanie.
 2. Następnie przejdź do zakładki Kampanie.
 3. Kliknij przycisk +Dodaj kampanię.

Określ dane kampanii w zakładce Ogólne (podaj nazwę, wybierz proces, ustaw status na aktywny)

Przydziel agentów do kampanii w zakładce „Agenci i sukcesy”

Aby przydzielić agentów do kampanii:

 • wybierz z rozwijanej listy agenta i kliknij +Dodaj
 • lub wybierz cały zespół i kliknij +Dodaj

Ustaw tryb dzwonienia na „Tradycyjny (Preview)” w zakładce „Dzwonienie

Import kontaktów do kampanii

Aby kampania działała zgodnie z założeniami musisz przydzielić do niej kontakty. Kontakty możesz zaimportować do SCC z pliku w formacie .csv.

Jak to zrobić?

 1. Przejdź na widok Kontakty, a następnie wybierz zakładkę Baza i przydzielanie -> Import z pliku.
 2. Kliknij Importuj rekordy -> Wybierz plik i z okna eksploratora wybierz plik, w którym zapisane są Twoje kontakty. Plik powinien być zapisany w formacie .csv.
 3. Po wybraniu pliku kliknij Wczytaj dane. Jeżeli wykonałeś poprawnie wszystkie kroki, pojawi się komunikat, że dane zostały wczytane.
 4. Po wczytaniu danych przejdziesz do konfiguracji pliku kontaktów, a następnie, po kliknięciu Dalej, mapowania pól. Tutaj możesz ustawić, które kolumny pliku będą odpowiadały wybranym polom kontaktu.
 5. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Importuj.
 6. Pojawi się powiadomienie o imporcie rekordów. Kliknij Import.
 7. Na zakończenie pojawi się informacja o zaimportowanych rekordach.

Przydzielanie kontaktów do kampanii

Żeby kampania działała zgodnie z założeniami, należy przydzielić do niej zaimportowane kontakty.

 1. Wejdź na widok Kontakty, a następnie kliknij zakładkę Baza i przydzielanie.
 2. Na zakładce Filtrowanie możesz wybrać, jakie rekordy chciałbyś przydzielić do kampanii oraz odpowiednio je przefiltrować, np. po mieście czy kodzie pocztowym.
 3. W zakładce Przydzielanie wybierz kampanię, do której mają zostać przydzielone rekordy oraz ich liczbę.

Jak sprawdzić, czy utworzona kampania działa poprawnie?

 1. Zaloguj się na konto agenta, które utworzyłeś.
 2. Kliknij przycisk wyboru kampanii w prawym górnym rogu strony.
 3. Wybierz kampanię z listy.
 4. Kliknij ponownie na przycisk z nazwą wybranej kampanii.
 5. Po pobraniu sprawy, sprawdź poprawność formularza i nagłówka sprawy.
Czy artykuł był pomocny?