Centrum pomocy / Monitorowanie agentów

Monitorowanie agentów

Monitorowanie agentów jest widokiem dostępnym dla użytkowników z uprawnieniami do panelu managera. Znajdziesz go wybierając na lewym pasku menu Monitorowanie i dalej zakładkę Agenci. Dzięki temu widokowi możesz, w czasie rzeczywistym, śledzić parametry pracy agentów. Znajdziesz tu informacje o bieżącym statusie użytkowników oraz trwających połączeniach.

Jakie jest zastosowanie widoku Monitorowanie agentów?

Zestawienia generowane dzięki raportom dotyczą określonego przedziału czasowego, nawet pojedynczego dnia lub godziny, jednak nie umożliwiają wygodnego śledzenia pracy w czasie rzeczywistym – do tego stworzyliśmy Monitorowanie agentów. Wspomaga on nadzór nad pracą poszczególnych agentów w zakresie czasu spędzonego na przerwach, czy średniego czasu połączeń (w kampaniach dialerowych) w danym dniu roboczym. Dzięki funkcjom sortowania, pozwala też łatwo ocenić rozkład pracy w obrębie całego zespołu.

Jakie informacje znajdziesz na widoku Monitorowanie agentów?

Domyślnie ustawiony zestaw prezentowanych danych to:

  1. Agent
  2. Status
  3. Status trwa
  4. Stan telefonu
  5. Telefon klienta
  6. Kampania
  7. Tryb pracy
  8. Zespół

Zawsze możesz zmodyfikować tę listę – ukryć wybrane kolumny i zmienić ich kolejność – jak na pozostałych widokach. Dodatkowo przygotowaliśmy też kilkanaście pozycji, które możesz dodać do tabeli, korzystając z opcji .

Agent

Tutaj znajdziesz imię i nazwisko agenta oraz oznaczenie jego dostępności:

kropka zielona - agent dostępny Dostępny kiedy agent jest zalogowany i nie rozmawia,
kropka czerwona - agent w trakcie rozmowy W trakcie rozmowy kiedy agent jest zajęty tzn. rozmawia, inicjuje połączenie wychodzące lub właśnie ma oczekujące połączenie przychodzące,
kropka szara - agent wylogowany Wylogowany kiedy agent jest wylogowany z systemu,
kropka biała - agent o statusie nieznanym Nieznany kiedy status jest nieznany np. agent nigdy nie logował się do systemu lub jest zalogowany do systemu ale do obsługi telefonu nie,
kropka żółta - agent na przerwie Przerwa kiedy agent jest na przerwie lub jest w trakcie pracy po rozmowie (aftercall).

Status

Prezentuje obecny status pracy agenta:
status zielony - zalogowany Zalogowany, kiedy agent jest zalogowany do systemu,
status pomarańczowy - połączenie przychodzące Połączenie przychodzące  oznacza, że dany agent ma oczekujące na odebranie połączenie przychodzące,
status niebieski - połączenie wychodzące Połączenie wychodzące, gdy agent inicjuje połączenie wychodzące,
status czerwony - rozmowa Rozmowa, kiedy agent jest w trakcie połączenia, bez rozróżnienia na rodzaje,
status fioletowy - oczekiwanie Oczekiwanie, to status oznaczający, że agent oczekuje na podanie połączenia przez dialer,
status żółty - after call After call oznacza, że agent jest w trakcie pracy po rozmowie,
status szary - wylogowany Wylogowany, kiedy agent jest wylogowany z systemu.

Status trwa

Licznik prezentujący czas od ostatniej zmiany w Status.

Ważne

Wyjątkiem jest status Zalogowany, dla którego licznik podaje łączny czas od ostatniego zalogowania (licznik zerowany jest tylko przez przejście ze statusu Wylogowany na Zalogowany).

Stan telefonu

słuchawka telefonu zielona Dostępny (nie rozmawia), kiedy agent jest zalogowany, ale nie prowadzi rozmowy (dotyczy tez afrer call i oczekiwania na przydzielenie połączenia przez dialer),
słuchawka telefonu pomarańczowa ze strzałką przychodzącą Połączenie przychodzące, którego agent jeszcze nie odebrał,
słuchawka telefonu niebieska ze strzałką wychodzącą Połączenie wychodzące, zainicjowane, jeszcze nie odebrane przez klienta,
słuchawka telefonu czerwona ze strzałką przychodzącą Połączenie przychodzące odebrane, kiedy agent jest w trakcie połączenia przychodzącego (dotyczy też połączenia przydzielonego przez dialer),
słuchawka telefonu czerwona ze strzałką wychodzącą Połączenie wychodzące odebrane, kiedy agent jest w trakcie połączenia wychodzącego,
słuchawka telefonu szara Nieznany, gdy agent jest wylogowany z systemu, albo ma niepodłączony telefon.

Telefon klienta

Numer telefonu klienta, którego dotyczy aktualne połączenie, dlatego widoczny jest tylko w trakcie rozmowy.

Kampania

Nazwa kampanii dialerowej, w której agent obsługuje połączenia. Dla pracy poza dialerem, to pole będzie puste.

Tryb pracy

Informacja o trybie pracy ustawionym u agenta (na górnym pasku menu) oraz licznik sumujący czas trwania danego trybu w bieżącym dniu roboczym:
kropka zielona Praca, kiedy agent ma tryb pracy na górnym pasku menu ustawiony na wartość oznaczoną na zielono, czyli pracę,
kropka czerwona Przerwa, kiedy agent ma tryb pracy na górnym pasku menu ustawiony na wartość oznaczoną na czerwono, czyli przerwę.

Ważne

Sortowanie po Tryb pracy działa inaczej niż w pozostałych kolumnach.
sortowanie strzałka dolna Sortowanie malejące, spowoduje uszeregowanie konsultantów – najpierw tych w trybie Praca, dodatkowo z uwzględnieniem kolejności alfabetycznej nazw trybów, a następnie wszystkie tryby Przerwa również alfabetycznie,
sortowanie strzałka górna Sortowanie rosnące uszereguje najpierw konsultantów w trybie Przerwa, a dalej tych w trybie Praca, z zachowaniem kolejności alfabetycznej nazw trybów pracy od A do Z.

Zespół

Nazwa zespołu, do którego należy agent (jeśli agent należy do więcej niż jednego zespołu, po nazwie pierwszego znajduje się oznaczenie liczby kolejnych zespołów, naprowadzenie na tę liczbę kursora rozwija listę nazw zespołów).

Aktywność

Tutaj podana jest nazwa widoku, na którym obecnie pracuje agent, na przykład Dashboard, Szukaj, Sprawa (tutaj nazwa będzie równocześnie linkiem, dzięki któremu możesz przejść bezpośrednio do karty tej sprawy) lub Kontakt (tu także nazwa ma funkcję linku – do karty kontaktu).

Pomocne

Gdy za pomocą linku z Aktywności przejdziesz do karty sprawy lub kontaktu, a następnie ją zamkniesz, automatycznie wrócisz do widoku Monitorowanie agentów.

Zalogowanie do dialera

Informacja czy agent jest zalogowany do dialera:

kropka zielona Zalogowany, gdy konsultant wybierze na górnym pasku menu swojego konta kampanię dialerową, w której będzie pracował i uruchomi ją (będzie oznaczona na zielono),
kropka szaraWylogowany, gdy konsultant jest wylogowany z systemu, nie zalogował się jeszcze do kampanii dialerowej.

Typ kampanii

Dla kampanii dialerowych będzie tu wyświetlana wartość „Predictive dialer”, jeśli agent nie jest zalogowany do żadnej kampanii lub pracuje w kampanii o innym profilu (na przykład mailowej) – pole to będzie puste.

Średni czas rozmowy w kampanii PDS

Dla kampanii dialerowych, podawany jest tutaj uśredniony czas połączenia dla wszystkich konsultantów pracujących w danej kampanii.

Czas pracy dialera

Licznik sumujący czas pracy danego agenta na dialerze w bieżącym dniu roboczym. Obejmuje czas rozmów i oczekiwania. Odświeża prezentowaną wartość po każdej zmianie stanu zalogowania dialera.

Czas pauz dialera

Licznik sumujący czas, jaki w bieżącym dniu roboczym, dany agent spędził wylogowany z dialera. Obejmuje czas pracy po rozmowie i wylogowania z kampanii dialerowej przez zmianę ustawień na górnym pasku menu. Odświeża prezentowaną wartość po każdej zmianie stanu zalogowania dialera.

Stan dialera

Opis bieżącego stanu pracy dilaera:

LoggedIn, gdy konsultant jest zalogowany do dialera w kampanii pds,
LoggedOut, gdy konsultant jest wylogowany z dialera lub niezalogowany do systemu,
Talking podczas rozmowy konsultanta z klientem,
TalkingEnding również występuje w trakcie rozmowy, pojawia się gdy zostanie przekroczony średni czas połączenia, czyli istotnie zwiększa się prawdopodobieństwo, że zostanie ono zakończone.

Pomocne

Dzięki rozgraniczeniu statusów na Talking i TalkingEnding, dialer może wykonywać kolejne połączenia dla danego konsultanta z odpowiednim wyprzedzeniem, aby po dłuższej rozmowie nie pojawiała się przerwa w pracy.

PrivateCallbackProcessing, kiedy dla danego użytkownika są wydzwaniane zaplanowane w ramach kampanii oddzownienia prywatne,
WrapUp podczas pracy po rozmowie,
PendingTransfer oznacza przekazywanie rozmowy, występuje pomiędzy LoggedIn, a Talking (stan ten może trwać tak krótko, że status nie zdąży być wyświetlony).

Ważne

Jeśli stan dialera PendingTransfer utrzymuje się zbyt długo, może to oznaczać problemy z dostępem do sieci Internet lub przeciążenie komputera konsultanta.

Liczba sukcesów

Liczba spraw otwartych przez połączenie podane z dialera, które w bieżącym zalogowaniu, konsultant zapisał, po zmianie statusu na taki o kwalifikatorze sukces kończący.

Kolejka przychodząca

Informacja czy agent jest zalogowany do kolejki przychodzącej:

kropka zielona Zalogowany, gdy konsultant jest zalogowany do przynajmniej jednej przypisanej kolejki przychodzącej (wartość powiązana z wyborem aktywnego tryby pracy lub przerwy),
kropka szaraWylogowany, gdy konsultant jest wylogowany ze wszystkich przypisanych kolejek przychodzących (wartość powiązana z wyborem aktywnego tryby pracy lub przerwy).

Obsługiwana kolejka

Nazwa kolejek przychodzących, do których zalogowany jest konsultant. (Dla statusu Wylogowany w kolumnie Kolejka przychodząca, to pole jest puste, dla statusu Zalogowany prezentuje listę kolejek, do których przypisano agenta.)

Przypisane kolejki

Nazwa kolejek przychodzących, do których przypisano konsultanta.

Tryb pracy trwa

Licznik sumujący czas zalogowania do obecnie aktywnego trybu w bieżącym dniu roboczym (odpowiada licznikowi w Tryb pracy).

Telefon agenta

To numer przypisany danemu użytkownikowi na stałe, w centrali.

Widok możesz również dostosować do swoich potrzeb – ustawić sortowanie i filtrowanie danych, zmienić wysokość wierszy, czy edytować szerokość, widoczność i kolejność kolumn.
Pomocne

Gdy korzystasz z wielu kolumn równocześnie, część ich nazw może nie wyświetlać się w całości. Skorzystaj wtedy z podpowiedzi, która pojawia się po najechaniu kursorem na część tytułu wybranej kolumny.

tooltip z nazwą kolumny
Czy artykuł był pomocny?