Centrum pomocy / zmiana trybu pracy konsultanta przez przełożonego

Zmiana trybu pracy konsultanta przez przełożonego

W Systell Contact Center użytkownicy zalogowani do systemu, mają przypisany określony tryb pracy lub przerwy. Służy to monitorowaniu i raportowaniu czasu przeznaczanego na poszczególne rodzaje aktywności ale ma także wpływ np. na dostępność agentów dla kolejek połączeń przychodzących. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swojego trybu na inny z listy wyboru dostępnej na górnym pasku menu, istnieją też tryby nadawane tylko automatycznie, takie jak After Call, czyli praca po połączeniu zdefiniowana w systemie.

Przełożeni zespołów, czyli użytkownicy w rolach administrator, manager i konsultant, mają dodatkowo możliwość zmiany trybu pracy innemu użytkownikowi (w roli agent). Opcja ta jest odstępna na Monitorowanie agentów.

Korzyści biznesowe
  • Mogąc zdalnie zmieniać tryb pracy wybrany przez agenta, masz większą kontrolę nad wydajnością zespołu.
  • Monitorując obciążenie kolejki połączeń, możesz regulować liczbę osób przeznaczonych do jej obsługi – stosownie do potrzeb przekierować agentów do pracy nad komunikacją mailową lub zalogować ich do kolejki.
  • Agent, któremu zmieniono tryb pracy na inny, zostanie o tym poinformowany komunikatem systemowym, co skróci czas potrzebny na komunikację z zespołem.

Zmiana trybu pracy konsultanta przez przełożonego

Jako użytkownik z dostępem do panelu zarzadzania, możesz zmienić tryb pracy, jaki ma ustawiony zalogowany agent. Opcja ta dostępna jest na Monitorowaniu. Konsultant zostanie poinformowany o wykonanej przez Ciebie zmianie komunikatem systemowym.

Monitorowanie agentów

Monitorowanie agentów pozwala na śledzenie części aspektów pracy zespołu w czasie rzeczywistym. Dotyczy przede wszystkim analizy obsługi telefonicznego kanału komunikacji z klientem. Znajdziesz go wybierając z lewego paska menu Monitorowanie, a następnie zakładkę Agenci.

Ważne

Monitorowanie agentów, tak jak konfiguracja systemu, dostępne jest w panelu zarządzania, a więc dla użytkowników w rolach administrator, manager i koordynator oraz rolach utworzonych przez Ciebie na ich podstawie. Jednak z opcji zmiany trybu pracy konsultanta przez przełożonego mogą korzystać tylko użytkownicy w rolach domyślnych (admin, menedżer, koordynator).

Opcja zmiany trybu dostępna jest na Monitorowaniu, w kolumnie Tryb pracy, w postaci strzałki rozwijającej listę. Wybierz potrzebną pozycję i kliknij – ustawienie zostanie zmienione, a użytkownik dostanie powiadomienie.

Zmiana trybu nie jest dostępna, gdy konsultant jest wylogowany z systemu lub w trakcie pracy po rozmowie – ma ustawiony przez system After Call.

Pomocne

Jeśli w trakcie zmieniania trybu wybranemu konsultantowi, kolejność pozycji na liście Monitorowania się zmieni – kontynuuj pracę, wybrany z listy tryb zostanie ustawiony temu użytkownikowi, dla którego lista została początkowo rozwinięta.

Powiadomienie dla agenta

Gdy Twój tryb pracy zostanie zmieniony przez innego użytkownika, system poinformuje Cię o tym przy pomocy okienka z komunikatem.

Po takim działaniu wykonanym przez przełożonego, nadal możesz również sam przestawiać swój tryb pracy, tak jak dotąd.

Dobre praktyki

Przy wdrażaniu konsultanta, najlepiej poinformuj go w jakich sytuacjach przełożony może zdalnie zmieniać jego tryb pracy na inny i z czym to się wiąże. Np. ze zmianą przypisanego do obsługi kanału kontaktu z klientem, lub ograniczaniem czasu na określony typ zadań. W przeciwnym razie, może to wywoływać utrudnienia w płynności pracy.

Tryby pracy i przerwy

Użytkownicy zalogowani do SCC zawsze mają określony tryb pracy lub przerwy. Zaraz po zalogowaniu zostaje ustawiony tryb domyślny, zdefiniowany w systemie. W trakcie pracy, można zmieniać tryb ręcznie ale są też sytuacje, kiedy dzieje się to automatycznie. Dodatkowo ustawiony tryb może zostać zmieniony zdalnie przez przełożonego.

Tryby podzielone są na dwie grupy:

  • tryby pracy,
  • tryby przerwy.
Ustawienia zmieniasz wybierając jedną z pozycji listy rozwijanej z górnego paska menu. Każdy tryb ma swój licznik, pokazujący Ci jak długo do tej pory był uruchomiony tego dnia.

Pomocne

Oba typy definiowane są przez użytkowników w rolach mających dostęp do panelu zarządzania, czyli administratorów, managerów i koordynatorów. Opcję tę znajdziesz wybierając z lewego paska menu Konfiguracja, a następnie w sekcji AgenciTryby prac lub Tryby przerw.

Możesz edytować listę dostępnych trybów i określić:

  • domyślny tryb pracy – automatycznie ustawiany po zalogowaniu do systemu,
  • domyślny tryb przerwy – automatycznie ustawiany po nieodebraniu połączenia przychodzącego.

Poza listą, z której można wybrać tryb do ustawienia na swoim koncie, występuje jeszcze jeden tryb przerwy o nazwie After Call, który może być ustawiany tylko przez system – automatycznie po zakończonym połączeniu. Jest to dodatkowy czas, w którym do agenta nie będą kierowane połączenia przychodzące, aby po rozmowie mógł na przykład uzupełnić notatki.

Pomocne

Konfiguracja trybu After Call:

  • Po połączeniach wychodzących z kampanii – to czy ma się uruchamiać, a jeśli tak, to na jak długo po każdym połączeniu użytkownik w roli administratora, managera lub koordynatora, może określić w konfiguracji kampanii – w zakładce Dzwonienie, pole Praca po rozmowie (dla wartości 0, opcja będzie wyłączona).
  • Po połączeniach przychodzących – włączanie i określanie długości After Call po połączeniu przychodzącym jest definiowana przy konfiguracji systemu.
  • Przedłużanie i limit przedłużania – dodatkowe funkcje After Call, które można wprowadzić przy konfiguracji systemu. Poza początkową długością tego trybu, użytkownik może go wydłużać np. o 30 sekund każdym kliknięciem, najczęściej do określonego z góry limitu jednorazowej przerwy w pracy po połączeniu.

Czy artykuł był pomocny?