Centrum pomocy / 3CX Raporty

3CX Raporty

Wprowadzenie

Raporty dostarczane przez system 3Cx (v.18) pozwalają na swobodna analizę oraz przegląd połączeń. Raporty możemy generować ad hoc lub planować harmonogram za określony czas. Możemy korzystać z różnych formatów HTML i CSV dzięki czemu dane możemy później swobodnie obrabiać.

Niezależnie od posiadanej licencji dostępne są raporty:

 • Call Reports – raport wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących
 • Extension Statistics – raport połączeń przychodzących i wychodzących dla wybranego numeru wewnętrznego
 • Call Cost by Extension Group – koszt połączeń konkretnej grupy numerów
 • Call Cost by Call Type – koszt połączeń według rodzaju połączenia
 • Ring Group Statistics – statystyki wybranej grupy dzwoniącej
Dla licencji PRO dostępne są rozbudowane statystyki kolejek oraz raporty zaawansowane:
 • User Activity (Graph) – Graf aktywności użytkownika
 • Call Distribution (Graph) – Graf dystrybucji połączeń
 • Avarage Queue Waiting Time (Graph) – Graf średniego czasu oczekiwania na kolejce
 • Queue  Answered Calls (Graph) – Graf połączeń odebranych na kolejce
 • Queue  Unanswered Calls (Graph) – Graf połączeń utraconych na kolejce
 • Queue Answered / Unanswered Calls (Graph) – Graf zestawienie połączeń odebranych i utraconych na kolejce
 • Queue Performance Overview – ogólne zestawienie połączeń na kolejce oraz ich rozdysponowanie po agentach
 • Detailed Queue Statistics – szczegółowe zestawienie połączeń na kolejce
 • Team Queue General Statistics – ogólne statystyki kolejki
 • Team Queue Lost Calls – Zestawienie połączeń odebranych / nieodebranych. Procent utraconych połączeń
 • Abandoned Queue Calls – Ilość utraconych połączeń w kolejce. Ilość prób odpytywania agentów w kolejce.
 • Queue Answered Calls by Wait Time – zestawienie połączeń odebranych po określonym czasie czekania
 • Statistic SLA – statystyki SLA
 • Breaches SLA – raport połączeń z przekroczonym SLA
 • Queue Callbacks – raport callbacków 3CX
 • Queue Failed Callbacks – zestawienie nieudanych oddzwonień 3CX
 • Agents in Queue Statistics – Statystyki agentów w kolejce
 • Agent Login History – Historia logowania agentów do kolejek
 • Trunk / DID – zestawienie połączeń przychodzących na wybrany numer miejski.

Niektóre raporty wymagają skonfigurowania typów lub kosztów połączeń. Możliwe jest to przez wybranie odpowiednich przycisków z górnego menu raportów:

W ustawieniach dodatkowych możemy zaś wstawić logo jakie będzie widniało na każdej stronie raportu oraz ustawić czas po jaki raporty będą usuwane.

Aby generować raport należy wybrać przycisk ADD znajdujący się w górnym menu raportów.

Pod górnym Menu znajdują się dwie sekcje. Pierwsza jest to sekcja raportów zaplanowanych, druga (Download) jest to sekcja raportów już wygenerowanych. Możemy przez kliknięcie View otworzyć raport. W tym miejscu trzymana jest cała historia raportów.

Podział strony generowania raportów:

 1. Menu (poniżej pasek wyszukiwania np. raportu stworzonego w ubiegłym miesiącu)
 2. Sekcja raportów zaplanowanych lub właśnie generowanych
 3. Raporty już stworzone / historia
Wszystkie raporty możemy swobodnie Edytować lub usuwać.

Raporty 3CX

 

Ustawienia powielane w raportach:

 

 1. Wszystkie typy: Raporty połączeń, Statystyki numerów wewnętrznych, koszt połączeń wg. grupy numerów wewnętrznych, koszt połączeń wg. typu, statystyki grupy dzwoniącej, aktywność użytkowa(wykres), połączenia odebrane w kolejkach(wykres) średni czas oczekiwania w kolejce(wykres), połączenia odebrane w kolejkach(wykres), połączenia nieodebrane w kolejkach(wykres), połączenia odebrane/nieodebrane w kolejkach(wykres), przegląd wydajności kolejki, szczegółowe statystyki kolejki, ogólne statystyki grupy, utracone połączenia w kolejce, porzucone połączenia w kolejce, odebrane połączenia wg. czasu oczekiwania w kolejce, statystyki SLA, Naruszenia SLA, oddzwonienie z kolejki, nieudane oddzwonienia, agenci w statystykach kolejki, historia logowań agenta, Trunk/DDI, || Raporty wiadomości: wydajność kolejki czatów, statystyki agentów kolejki czatów, utracone czaty
 2. Nazwa→ podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 3. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 4. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 5. Częstotliwość/Frequency → Wybieramy z jaką częstotliwością ma generować się raport. Jeżeli chcemy, aby raport wysyłany był automatycznie to mamy do wyboru kilka opcji częstotliwości tworzenia raportu m. in.
  1. Co dziennie/ Daily – raport generowany będzie codziennie o podanej godzinie
  2. Pierwszy dzień tygodnia – raport będzie generowany w pierwszym dniu tygodnia o określonej godzinie
  3. Co tydzień / Weekly  – raport generowany będzie raz w tygodniu w określonym przez nas dniu i godzinie
  4. Co dwa tygodnie – raport generowany będzie raz na dwa tygodnie w określonym przez nas dniu i godzinie
  5. Pierwszego dnia miesiąca / First day of month – pierwszego dnia każdego miesiąca w podanej wcześniej godzinie
  6. UWAGA! Jeżeli chcemy stworzyć raport jednorazowo np. w celach weryfikacji należy wybrać opcję ‘Tylko raz / One time now’. Dzięki temu raport zostanie wygenerowany natychmiast i nie będziemy musieli czekać to czasu podanego w harmonogramie.
 6. Range → Podajemy okres za jaki chcemy stworzyć raport np.
  1. Dzisiaj / Today → raport zostanie wygenerowany od 0:0 do 0:0 dnia następnego
  2. Wczoraj → raport zostanie wygenerowany za dzień wczorajszy
  3. Ostatni tydzień / Last Week → raport zostanie wygenerowany za cały tydzień
  4. Ostatnie siedem dni →  raport zostanie wygenerowany za ostatnie siedem dni
  5. Ostatni miesiąc → raport zostanie wygenerowany za ostatni miesiąc
  6. Ostatnie 30 dni → raport zostanie wygenerowany za ostatnie 30 dni
  7. Własny szablon / Custom → pozwala wybrać z kalendarza dokładną zakres (data, godzina / minuta)
 7. Time scale → Wybieramy okres za jaki ma być wygenerowany raport:
  1. Godzina – po- godzinie → raport generowany za jeden dzień. Zawiera statystyki każdej godziny
  2. Dzień – po – dniu → Raport generowany jest za jeden miesiąc. Zawiera statystyki każdego dnia.
  3. Miesiąc – po – miesiącu → Raport generowany jest za jeden rok. Zawiera statystyki każdego miesiąca.
UWAGA! Strony raportów nie odświeżają się automatycznie. Jeżeli więc generujemy raport jednorazowy i nie pojawi się on od razu w sekcji Download to należy odświeżyć stronę przyciskiem F5 lub przejść do innej zakładki w Menu Consoli 3CX, a następnie wrócić do raportów. Po odświeżeniu raport powinien pojawić się na górze listy raportów wykonanych.
Tworzymy raport przyciskiem poniżej:

Raporty połączeń – Call Reports

Raport ten zawiera zestawienie wszystkich połączeń. Dane można filtrować po dacie, numerze przychodzącym, numerze na jaki dzwonił klient, czasie rozmowy oraz czy połączenie było odebrane czy nie.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Call Reports

Ustawienia :

 1. From → Podajemy z którego ktoś próbował się dodzwonić. Zawiera rodzaj filtrów:
  1. Any → dowolny numer
  2. Extension or Range Extensions → numer wewnętrzny lub zakres numerów wewnętrznych
  3. Number → dowolny konkretny numer (dopasowanie 1:1)
  4. Number starts with → numer zaczynający się od podanego prefiksu
  5. Number contains → numer zawierajacy podany przez nas fragment (luźne dopasowanie np nume 123456789 zawiera 34)
  6. Internal Extension → tylko wewnętrzne połączenia
  7. External numbers → tylko zewnętrzne połączenia
 2. Filter → filtrujemy połączenia na odebrane i nieodebrane (domyślnie wyświetla jedne i drugie razem)
 3. Duration → filtrujemy po czasie dzwonienia lub rozmowy (domyślnie czas dzwonienia i rozmowy jest dowolny)

UWAGA! Jedynym polem wymaganym jest e-mail. Pozostałe zmienne można zostawić domyślne. W przypadku uzupełnienia tylko adresu i wysłaniu raportu. Dostaniemy raport bez nazwy zawierajacy wszystkie połączenia z dnia dzisiejszego (jest to wartość domyślna filtra ‘Range’) od godziny 0:0 do momentu kliknięcia przycisku Generuj.

Po uzupełnieniu filtrów należy kliknąć przycisk ‘Schedule Report’ znajdujący się na górze strony. Sprawi to że raport jednorazowy zostanie wysłany na maila (pojawi się także w sekcji Dowload raportów wykonanych), zaś raport planowy zostanie ustawiony w harmonogramie.

Przykładowy raport wraz z opisem ścieżki dzwoniącego/dobierającego.

 

Raport nr 1 1 połączenie)

 1. Data + Godzina 11:46:28 sekunda rano.
 2. ID dzwoniącego, inaczej numer telefonu dzwoniącego wraz z jego nazwą.
 3. Miejsce docelowe , status dzwonienie i rozmowa- w tym przypadku mamy:
  1. Dodzwonienie się na IVR + osoba wybrała klawisz  odpowiadający za przejście do kolejki. IVR odebrał przekazał dalej, a czas rozmowy IVR to 21 sekund
  2. Osoba czekała na kolejce serwis (210 nr wew.) . Kolejka odebrała i oczekiwała na podjęcie przez agenta 9 sekund.
  3. Adam Nowak numer wew. 201 odebrał telefon po 9 sekundach i rozmawiał z osobą dzwoniącą 24 sekundy
 4. Całość trwała 1 min. 24 sek. bez żadnych kosztów
 5. Informacja o tym jak połączenie szło
  1. IVR -> Kolejka nr 210
  2. Kolejka nr 210 -> użytkownik 201
  3. Użytkownik 201 zakończył połączenie

Raport nr 1 2 połączenie)

 1. Data + Godzina
 2. ID dzwoniącego – nasz użytkownik 201
 3. dzwonił na numer 61(…)
 4. Numer do którego dzwoniliśmy nie odebrał/rozłączyliśmy się
 5. czas połączenia trwał 1 sekundę, z powodem – przerwany.

Raport nr 1 3 połączenie)

 1. Data + Godzina
 2. ID dzwoniącego – nasz użytkownik 201
 3. Użytkownik dzwonił na IVR 299, gdzie połączenie się osadziło i użytkownik wybrał kolejkę z  numerem 110
 4. Kolejka 110 nie odebrała i w tym przypadku użytkownik mógł ponownie wybrać numer na IVR i wybrał numer 210
 5. Kolejka 210 nie odebrała i użytkownik 201 rozłączył się z połączenia

 

Raport nr 2 1/2/3 połączenie)

 1. Data + godzina
 2. Osoba dzwoniąca nr 61(…)
 3. Miejsce docelowe – kolejka 804 – nie odebrane i zakończone przez osobę dzowniącą

Raport nr 2 4/5/6 połączenie)

 1. Data + godzina
 2. Osoba dzwoniąca nr 61(…)
 3. Miejsce docelowe kolejka 804, która została odebrana przez użytkownika 003
 4. Osoba dzwoniąca zawsze kończyła  rozmowe.
 5. Ostatnia tabela pozwala na pobranie nagrania z linku z adresacją IP lub domenową.

Statystyki numerów wewnętrznych – Extension Statistic Report

Raport ten zawiera statystyki połączeń wybranych numerów wewnętrznych. Dane można filtrować po dacie, numerze wewnętrznym  oraz typie połączeń (wew, zewn)

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Extension Statistic Report

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to, CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Extension Filter → filtrujemy numery wewnętrzne jakich ma dotyczyć raport
 5. Call Type – wybieramy jakich połączeń ma dotyczyć raport (Wszystkie, Zewnętrzne, Wewnętrzne)

Przykładowy raport:

Koszt połączeń wg. grupy numerów wewnętrznych – Call cost by Extension group

Raport ten zawiera informację, która mówi kto w danej grupie wykonywał połączenia, w jakim czasie, do kogo, ile rozmawiał, ile dzwonił i jaki był koszt rozmowy.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Koszt połączeń wg. grupy numerów wewnętrznych – Call cost by Extension group

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Ring Groups – wybieramy interesującą nas grupęUWAGA! Jedynym polem wymaganym jest e-mail. Pozostałe zmienne można zostawić domyślne. W przypadku uzupełnienia tylko adresu i wysłaniu raportu. Dostaniemy raport bez nazwy zawierajacy wszystkie połączenia z dnia dzisiejszego (jest to wartość domyślna filtra ‘Range’) od godziny 0:0 do momentu kliknięcia przycisku Generuj.Po uzupełnieniu filtrów należy kliknąć przycisk ‘Schedule Report’ znajdujący się na górze strony. Sprawi to że raport jednorazowy zostanie wysłany na maila (pojawi się także w sekcji Dowload raportów wykonanych), zaś raport planowy zostanie ustawiony w harmonogramie.
 5. Filter Calls To – filtrujemy połączenia do wszystkich, numerów lokalnych, numerów mobilnych, z zakresu kraju i poza krajem.

Przykładowy raport:

Koszt połączeń wg. typu – Call cost by call Type

Raport ten zawiera informację, która mówi kto w danej grupie wykonywał połączenia, w jakim czasie, do kogo, ile rozmawiał, ile dzwonił i jaki był koszt rozmowy.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Koszt połączeń wg. grupy numerów wewnętrznych – Call cost by Extension group

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Ring Groups – wybieramy interesującą nas grupęUWAGA! Jedynym polem wymaganym jest e-mail.
 5. Filter Calls To – filtrujemy połączenia do wszystkich, numerów lokalnych, numerów mobilnych, z zakresu kraju i poza krajem.

Statystyka grupy dzwoniącej – Ring group statistics

Raport ten zawiera ilość połączeń odebranych i nieodebranych na wybranych grupach dzwonienia. Dane można filtrować po dacie oraz numerze grupy.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Ring group statistics

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Ring Groups – wybieramy interesującą nas grupę

Przykład:

RAPORTY DODATKOWE DOSTĘPNE DLA LICENCJI PRO

Aktywności grupy dzwoniącej – User Activity (Graph)

Raport ten zawiera ilość połączeń odebranych i nieodebranych. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport, numerze wewnętrznym lub grupie numerów wewnętrznych oraz jakie połączenia mają być uwzględniane (np czy uwzględniać połączenia z kolejek).

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → User Activity (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to  HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Include Internal Calls → Czy ma zawierać także połączenia wewnętrzne
 5. Include Queue Calls → Czy ma zawierać połączenia z kolejek
 6. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 7. Select Extension range / Select Extension groups → jakich numerów lub działów ma dotyczyć raport

Przykład:

Dystrybucja połączeń – Call Distribution (Graph)

Raport ten zawiera ilość połączeń przychodzących oraz wychodzących. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport, numerze wewnętrznym lub grupie numerów wewnętrznych oraz jakie połączenia mają być uwzględniane (np czy uwzględniać połączenia z kolejek).

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Call Distribution (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Include Internal Calls → Czy ma zawierać także połączenia wewnętrzne
 5. Include Queue Calls → Czy ma zawierać połączenia z kolejek
 6. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 7. Select Extension range / Select Extension groups → jakich numerów lub działów ma dotyczyć raport

Przykład:

Średni czas oczekiwania w kolejce – Average Queue Waiting Time (Graph)

Raport ten zawiera średni czas oczekiwania klienta zanim agent odebrał lub zanim dzwoniący się rozłączył. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Average Queue Waiting Time (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Połączenia odebrane w kolejce – Queue Answered Calls (Graph)

Raport ten zawiera zestawienie połączeń odebranych. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Answered Calls (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to  HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Połączenia nieodebrane w kolejce – Queue Unanswered Calls (Graph)

Raport ten zawiera zestawienie połączeń nieodebranych. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Unanswered Calls (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to  HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład

Połączenia odebrane/nieodebrane w kolejkach – Queue Answered / Unanswered Calls (Graph)

Raport ten zawiera zestawienie połączeń odebranych i nieodebranych. Raport prezentuje dane w formie grafu. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Answered / Unanswered Calls (Graph)

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Przegląd wydajności kolejek – Queue Performance Overview

Raport ten zawiera przegląd wydajności agentów kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Performance Overview

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to HTML i CSV
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

UWAGA! Polls oznacza ilość prób dotarcia i może być większa niż ilość nieodebranych połączeń np. gdy 1 połączenie ‘dobija się 5 razy do jednego agenta i ostatecznie jest nieodebrane. Wtedy będziemy mieli 5 polls przy danym agencie oraz 1 nieodebrane łącznie.

Szczegółowe statystyki kolejek – Detailed Queue Statistics

Raport ten zawiera szczegółowe dane kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Detailed Queue Statistics

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV i HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład

Ogólne statystyki grupy w kolejce – Team Queue General Statistics

Raport ten zawiera ogólne statystyki wybranej kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Team Queue General Statistics

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV i HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład

Utracone połączenia w kolejce- Team Queue Lost Calls

Raport ten zawiera ilość połączeń odebranych i nieodebranych oraz procent jaki stanowią połączenia nieodebrane. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Team Queue Lost Calls

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to HTML i CSV
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Odrzucone połączenia w kolejce – Abandoned Queue Calls

Raport ten zawiera wszystkie połączenia utracone na kolejce z uwzględnieniem ilości prób odpytywań poszczególnych agentów. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Abandoned Queue Calls

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Odebrane połączenia wg. czasu oczekiwania w kolejce – Queue Answered Calls by Wait Time

Raport ten zawiera wszystkie połączenia odebrane po zadanym czasie oczekiwania. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue  Answered Calls by Wait Time

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Show calls that been serviced (…) → Filtruje połączenia obsłużone po podanym czasie oczekiwania w kolejce
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Statystyki SLA – Statistic SLA

Raport ten zawiera wszystkie połączenia naruszające czas SLA. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Statistic SLA

UWAGA! Czas SLA ustawiamy w konfiguracji kolejek, zakładka Advanced (PRO).

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Naruszenia SLA – Breaches SLA

Raport ten zawiera dokładne informacje dotyczące połączeń naruszających czas SLA. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Breaches SLA

UWAGA! Czas SLA ustawiamy w konfiguracji kolejek, zakładka Advanced (PRO).

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues → wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Oddzwonienia z kolejki – Queue Callbacks

Raport ten zawiera informacje dotyczące automatycznych oddzwonień z kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Callbacks

UWAGA! Automatyczne oddzwonienia ustawiamy w konfiguracji kolejek, zakładka Advanced (PRO).

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Nieudane oddzwonienia z kolejki – Queue Failed Callbacks

Raport ten zawiera informacje dotyczące nieudanych prób oddzwonień z kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Failed Callbacks

UWAGA! Automatyczne oddzwonienia ustawiamy w konfiguracji kolejek, zakładka Advanced (PRO).

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Statystyki agentów w kolejce – Agents in Queue Statistics

Raport ten zawiera dokładne statystyki agentów w wybranej kolejce. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz numerze kolejki.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Agents in Queue Statistics

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Przycisk Add Queues →  wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Historia logowania agenta – Agents Login History

Raport ten zawiera historie logowania wybranych agentów do konkretnej kolejki. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport, numerze kolejki oraz po wybranych agentach.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Agents Login History

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Exclude calls dropped before (…) → Czy z raportu wyłączyć połączenia ‘zrzucone’ po określonym czasie
 5. Select Queue → wybieramy interesującą nas kolejkę
 6. Przycisk Add Agents -> wybieramy agentów

Przykład

Trunks / DID

Raport ten zawiera informacje dotyczące wszystkich numerów miejskich podpiętych do wybranego Trunka. Dane można filtrować po okresie za jaki wyciągamy raport oraz nawie Trunka.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Trunks / DID

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Przycisk Add Trunks→  wybieramy interesującego nas Trunka

Przykład:

Wydajność kolejki czatów – Queue Chat Performance

Raport ten zawiera informacje dotyczące wydajności agentów dla czatu w kolejce, które zawiera informacje o wiadomościach przychodzących, odebranych czy opuszczonych.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Chat Performance

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Channles → do wyboru kanały komunikacji – facebook, SMS/RCS lub Live Chat
 5. Przycisk Add Queues → wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Statystyki agentów kolejki czatów – Queue Agents Chat Statistics

Raport ten zawiera informacje dotyczące statystyk agentów dla czatu w kolejce, które zawiera informacje o odebranych i załatwionych wiadomościach.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Queue Agents Chat Statistics

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Channles → do wyboru kanały komunikacji – facebook, SMS/RCS lub Live Chat
 5. Przycisk Add Queues → wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Utracone czaty – Abandoned Chats

Raport ten zawiera informacje dotyczące utraconych wiadomości w czacie dla wybranych kolejek.

Tworzenie raportu

W celu generowanie tego raportu należy wybrać z listy TYPE → Abandoned Chats

Ustawienia :

 1. Name → podajemy nazwę raportu. Najlepiej taką, która w sposób łatwy będzie go definiowała
 2. Format → Wybieramy w jakim formacie będzie generowany raport. Dostępne formaty to CSV oraz HTML
 3. E-mail → podajemy adres mailowy na jaki raport zostanie wysłany po wygenerowaniu
 4. Channles → do wyboru kanały komunikacji – facebook, SMS/RCS lub Live Chat
 5. Przycisk Add Queues → wybieramy interesującą nas kolejkę

Przykład:

Czy artykuł był pomocny?