Centrum pomocy / Import z pliku

Import kontaktów z pliku

Czym jest import kontaktów?

Import kontaktów z pliku to nic innego, jak wprowadzenie informacji dotyczących obecnych lub potencjalnych klientów z przygotowanego przez Ciebie pliku do bazy danych aplikacji. Dzięki odpowiedniemu mapowaniu, możliwa jest identyfikacja danych w w systemie i przypisanie ich do właściwych pól na karcie kontaktu. Kontakty utworzone na drodze importu z pliku można przeszukiwać, tworzyć dla nich sprawy, przydzielać do kampanii.

Z każdego zaimportowanego pliku powstaje nowa grupa importowa. Listę Twoich grup importowych znajdziesz wybierając z paska menu Kontakty, a następnie zakładkę Import z pliku, wraz z datą utworzenia (czyli wprowadzenia danych) oraz możliwością edycji nazwy danej grupy i jej usunięcia.

Korzyści biznesowe
  • Możesz wprowadzać duże ilości danych osobowych automatycznie, proces będzie przebiegał w tle, gdy Ty pracujesz nad czymś innym. System utworzy karty kontaktów gotowe do dalszej obsługi.
  • Dzięki filtrowaniu listy wszystkich kontaktów po imporcie, z którego pochodzą – możesz łatwo całą grupę przydzielić do wybranej kampanii.

Przygotowanie pliku do importu

Plik źródłowy do importu musi być w formacie .xlsx. Jest to rozszerzenie pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny. Można go przygotować i zapisać w programach takich jak Microsoft Excel lub OpenOffice.

Import z pliku krok po kroku

1. Zaloguj się jako administrator lub manager i przejdź do widoku Kontakty .

2. Wybierz przycisk Importuj.

3. Wybierz +Dodaj plik.

4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Wybór pliku

1. Kliknij Wybierz plik. Plik powinien być w formacie .xlsx.

2. Wybierz plik, z którego mają zostać zaimportowane dane rekordów. Kliknij Otwórz.

Pomocne

Żeby zaimportować plik z danymi kontaktów, musi on spełniać pewne parametry. Jeżeli okaże się zbyt duży lub zawiera nieprzyjmowane przez system pola – zobaczysz komunikat o o błędzie importu i prośbie o ponowne wgranie pliku po jego poprawieniu.

3. Po przetworzeniu pliku przez aplikację, masz możliwość nadania wybranej przez Ciebie nazwy tworzonej właśnie grupie importowej. Domyślnie jest ona taka, jak nazwa Twojego pliku źródłowego.
Dobre praktyki

Wprowadzona przez Ciebie nazwa będzie widoczna na liście importów, ale także na liście wyboru podczas filtrowania kontaktów po grupie importowej, z której pochodzą. Pamiętaj więc, żeby nadawana nazwa była inna od pozostałych i umożliwiała Ci późniejszą identyfikację. Na przykład: Kontakty do Lejka sprzedaży 06.2023.

Mapowanie

Do wprowadzenia nowych danych osobowych do systemu, potrzebne jest jeszcze aby wykonać mapowanie pól. Jest to przypisanie poszczególnych kolumn tabeli pliku źródłowego, do pól kontaktu w bazie danych aplikacji. Według tego klucza będą uzupełnione karty kontaktów.

1. Zdecyduj czy Ustaw pierwszy wiersz z pliku jako nazwy kolumn ma być włączone.

  • Jeśli tak – w kolejnym kroku będziesz mapować pola według nazw kolumn z pliku (Pola z pliku).
  • Jeśli nie – kolumny zostaną po prostu ponumerowane (Kolumna 1, Kolumna 2 itd.).

Dobre praktyki

Podczas przygotowywania pliku z danymi dobrze jest nadać kolumnom tytuły i umieścić je w pierwszym wierszu – będzie to bardzo pomocne podczas mapowania, szczególnie przy dużej liczbie kolumn.

Jeśli jednak plik .xlsx zawiera tylko dane osobowe, bez nazw kolumn – pierwszych siedem z nich zobaczysz na częściowym podglądzie pliku i po wyświetlonych tam informacjach możesz wnioskować do których pól systemowych najtrafniej będzie je przypisać.

2. Wybierz które pola z pliku mają być przypisane do poszczególnych pól systemowych.
Pomocne

Nie jest konieczne określanie kolumn z pliku dla wszystkich pól w bazie. Wymagane jest przypisanie minimum jednego pola systemowego do pola z pliku.

Pomocne

Lista pól systemowych do wyboru będzie się skracać po każdym wykonanym przypisaniu, ponieważ nie można przypisać więcej niż jednej wartości z pliku do tego samego pola w Systell Contact Center.

Import

Ostatni krok to zatwierdzenie akcji przez przycisk Importuj.

Proces pobierania danych możesz śledzić na powiadomieniu w prawym dolnym rogu okna.

Będzie ono widoczne, nawet gdy przejdziesz na inny widok, kartę sprawy lub kontaktu.

Pomocne

Jeśli rozpoczniesz więcej niż jedną akcję importu, na powiadomieniu będą widoczne one wszystkie. Na wypadek dużej liczby procesów prowadzonych równocześnie, masz możliwość zminimalizowania listy aby nie utrudniała pracy na innych widokach.

Jeśli naprowadzisz kursor na obszar powiadomienia, wyświetli się dodatkowa informacja o liczbie pozycji, dla których akcja została już wykonana.
Masz możliwość przerwania akcji, klikając na 

Gdy proces się zakończy, a więc pasek postępu osiągnie 100%, pojawi się 

Następnie, po kilku sekundach powiadomienie zniknie samo.

Ważne

Anulowanie akcji nie powoduje usunięcia kontaktów już pobranych, tylko jej przerwanie. Jeśli potrzebujesz usunąć te dane – przejdź do zakładki Import z pliku i tam Usuń przy ostatnio utworzonym imporcie.

Zaimportowana grupa kontaktów jest widoczna w zakładce Import z pliku oraz w zakładce Baza danych i przydzielanie w liście grup kontaktów.

Ważne

Uwaga! Usunięcie grupy importowej z listy importów spowoduje usunięcie z bazy danych aplikacji wszystkich kontaktów w niej zawartych, wraz z powiązanymi z nimi sprawami.

Można też w łatwy sposób wyfiltrować zaimportowane dane ustawiając na widoku Kontakty filtr Importowane pliki i z listy wybrać nazwę szukanego importu.

Czy artykuł był pomocny?